Liigichi hubannoo dubartootaa cimsuun miidhaa irraa baraaraa akka jiru ibse

Rakkoo Ilaalchaa, Humna Misoomaa Seeraan Ala Godaansis

Ijaarsawwan daandii haaraafi bara darbe eegalaman xumursiisuuf haalli mijaawaan akka jiru ibsame

Waliin gahinsa bishaan dhugaatii qulqulluuf hirmaannaa humnoota misoomaa murteessaa ta'uu ibsame

Kallattiiwwanii fi maniiwwan gurguddoo karoora bara 2006

Kallattii hojiiwwan misoomaa yaa’ii idilee 7ffaan kaa’am

የኦሮሞ ሕዝብ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት የተመሰረተበትን 23ኛ ዓመት በዓል ምክንያት በማድረግ ከኦህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ የተሰጠ ድርጅታዊ መግለ

Ibsa Dhaabbatummaa Ayyaana Waggaa 23ffaa Hundeeffama Dhaabbata Dimookraatawaa Ummata Oromoo Ilaalchisuudhaan Koreen Jiddu Galeessaa DhDUO baas

IMXn tattaaffii ofiitiin riqicha industirii ta’aa jiran

Kaadhimamtoota qopheessuu keessatti, kallattii xiyyeeffannoo

Dhaabbileen siyaasaa dambii naamusa filannootiif bitamuu akka qaban ibsame

Paartileen siyaasaa Oromiyaa keessatti socho’an mana maree waliinii  hundeeffatan

Hojiileen eegumsa biyyoofi bishaanii eegalamuuf jedhame

Baranas akkuma bara darbee, misooma magariisaaf raayyaa ijaarameen

Kallattiiwwan misooma qabeenya uumamaa, misooma jallisiifi bonee milkeessuuf hordofamuu qaban

Bara kana daandii k/m 12 155 akka hojjetamu ibsame

Utubaa wabii waliin jiraachuu keenyaa

Caaffeen Oromiyaa labsiiwwaniifi muudama abbootii seeraa raggaasisuun xumurame

Nation celebrates 7th NNPs Day

Celebration of NNPs Day indicates flourishing democratic syste

opdo